Mobil Clean
Mobil CleanMobil Clean
Napisz do nas
609-929-949
8:00 - 20:00
Pruszcz Gdański

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest: Grzegorz Kobierski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kompleksowe usługi sprzątania Mobil Clean Grzegorz Kobierski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 11/28, Nip: 6040057831, REGON: 220853040  (zwany dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorami nagród w Konkursie są:
   • Grzegorz Kobierski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kompleksowe usługi sprzątania Mobil Clean Grzegorz Kobierski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 11/28, NIP: 6040057831,
   • Odkurzacze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Julina Ursyna Niemcewicza 1/9/139, KRS 0000732537, NIP 7010824189,
   • Złoty Staw Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 16/2, KRS 0000921203, NIP 5851494772,
   • Poszarpani i Przyjaciele, Maciej Schimmelpfenig prowadzący działalność pod firmą Maciej Schimmelpfenig Poszarpani z siedzibą w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 29, 81-198 Kosakowo, NIP 5871714343, numer REGON 369067679.
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
  4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
  5. Konkurs organizowany jest również za pośrednictwem portalu Facebook, przy wykorzystaniu postu konkursowego, umieszczonego na profilu Mobil Clean na portalu Faceboook. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany, administrowany ani współorganizowany przez portal internetowy Facebook ani inny portal z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  6. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 15.07.2022 r. do 28.08.2022 r. w dniach 15-16.07.2022 r., 22-23.07.2022 r., 27-28.07.2022 r., 05-06.08.2022 r., 12-13.08.2022 r., 19-20.08.2022 r., 26-27.08.2022 r., podczas cotygodniowego wydarzenia na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim.
  7. W każdy konkursowy piątek, organizator rozda ulotki konkursowe na których będzie widniało pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć na wskazany adres e-mail, do godziny 23:59 w najbliższą sobotę.
  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator, w tym jego pracownicy.
 2. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Facebook (zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami”, a każdy osobno także „Uczestnikiem”).
  2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz Fundatorów, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
   • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
   • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
   • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
   • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 3. NAGRODY
  1. W Konkursie przewidziano 4 NAGRODY– dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
  2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie:
   • Nagrodą GŁÓWNĄ jest odkurzacz Sebo AIRBELT E1 Basalt RDE o wartości 2309 zł brutto,
   • Nagrodą dodatkową nr 1 jest voucher na catering okolicznościowy od Złoty Staw o wartości 200 zł,
   • Nagrodą dodatkową nr 2 jest voucher na wynajem fotobudki na dowolną uroczystość od Mobil Clean o wartości 300 zł,
   • Nagrodą dodatkową nr 3 jest voucher na usługi sprzątania o wartości 100 zł od Mobil Clean
   • Cykliczną nagrodą dodatkową nr 4 (nagroda tygodnia) jest cotygodniowy voucher na dowolną pizzę od Pizzerii Poszarpani i Przyjaciele.
  3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu MobilCleanPruszcz – facebook.com/MobilCleanPruszcz oraz plakatach informujących i ulotkach konkursowych.
  4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem facebook.com/MobilCleanPruszcz.
  2. Konkurs trwa od dnia 15 lipca 2022 godz. 15:00 do 27 sierpnia 2022 godz. 23:59
 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
   • udzielenie poprawnej odpowiedzi na jak największą ilość pytań (maksymalnie 7) ogłaszanych przez Organizatora po jednym co tydzień (w każdy piątek i sobotę) ze sceny podczas Faktorii Kultury, oraz zamieszczonego na rozdawanych przez Organizatora ulotkach,
   • wysłanie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe (jedna odpowiedź na tydzień), na skrzynkę e-mail: konkurs@mobil-clean.com.pl, gdzie o wygranej decyduje kolejność wpływu odpowiedzi na skrzynkę e-mail z dokładnością co do sekundy,
   • podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych w wiadomości e-mail: Imię, numer telefonu, odpowiedź.
  2. Nagrodę główną wygrywa osoba, która odpowie poprawnie na jak najwięcej pytań (1-7).
  3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem facebook.com/MobilCleanPruszcz oraz www.mobil-clean.pl
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
  1. Dostęp do Konkursu jest wolny od opłat.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
  4. Spośród poprawnie wypełnionych zgłoszeń Organizator wyłoni 11 zwycięzców.
  5. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2022 roku, podczas koncertu orkiestry miasta Pruszcz Gdański.
  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w poście podsumowującym konkurs na stronie facebook.com/MobilCleanPruszcz
  7. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28.08.2022r podczas koncertu orkiestry Miasta Pruszcz Gdański.
  8. Konkurs na nagrodę tygodnia wygrywa osoba, która najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie zamieszczone na aktualnej ulotce.
  9. Ogłoszenie zwycięzców nagród dodatkowych (nagród tygodnia) będzie następowało za pośrednictwem portalu Facebook, na fanpage firmy Mobil Clean facebook.com/MobilCleanPruszcz do godziny 20:00 w każdy poniedziałek w okresie trwania konkursu.
  10. Nagrody tygodnia powinny być odebrane osobiście w lokalu Poszarpani i Przyjaciele.
  11. W przypadku braku obecności podczas wręczenia nagród, organizator skontaktuje się z zwycięzcami w celu ustalenia adresu na który ma być doręczona nagroda.
  12. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom, którzy nie stawili się w dniu 28.08.2022 r. w celu odebrania nagrody, do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. §6 ust. 11
  13. W przypadku określonym w § 6 ust. 9, nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  14. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
  15. Do nagrody głównej zwycięzcy konkursu przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 256,53 zł, która to nagroda zostanie potrącona na poczet zapłaty przez Organizatora Konkursu podatku dochodowego od wygranej.
  16. Zwycięzcy nie przysługuje wypłata dodatkowej nagrody pieniężnej wskazanej w § 6 ust. 15 Regulaminu.
  17. Warunkiem wydania Zwycięzcy nagrody głównej jest przekazanie przez niego Organizatorowi oświadczenia z danymi niezbędnymi do rozliczenia podatku, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oraz złożenie przez Zwycięzcę na piśmie oświadczenia w przedmiocie przyjęcia nagrody.
 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy poczty e-mail 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony poczty.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, a w przypadku Zwycięzców także: adresu e-mail oraz danych do doręczenia Nagrody oraz danych niezbędnych do spełnienia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nagród, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator.
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń́ wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie zwycięzcą Konkursu – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom niż podmioty zaangażowane w dostarczenie i doręczanie nagród, w szczególności fundatorom – w niezbędnym w tym celu zakresie i w celu realizacji obowiązku podatkowego od nagród.
 9. PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacja powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora z dopiskiem “Konkurs wiedzy ”.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2022 r. i obowiązuje do dnia 28.08.2022 r. do godziny 23:59.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: mobil-clean.pl
  5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: mobil-clean.pl/regulamin oraz w jego siedzibie.

Zapraszamy na zakupy

https://sklep.mobil-clean.pl/